ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MAKEFLOW CONSULTANCY

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, van toepassing op iedere overeenkomst (van opdracht), aanbiedingen, uitgevoerde dienst of (andere) rechtsbetrekking tussen MakeFlow Consultancy (hierna: “MakeFlow”) en de opdrachtgever (de partij die de opdracht geeft (hierna: “de overeenkomst”).
 2. Indien de algemene voorwaarden strijdig zijn met de tekst van een overeenkomst (met bijlagen of de tekst van de bijlagen), dan gaat de tekst van de overeenkomst (met bijlagen) voor.
 3. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen alsdan in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen overeen te komen, die het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen zo veel als mogelijk benaderen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door MakeFlow als zodanig, waarbij deze algemene voorwaarden ook gelden voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

Toepasselijkheid, offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en uitingen van MakeFlow zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door MakeFlow en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging dan wel offerte door MakeFlow retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan MakeFlow verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. MakeFlow kan niet gehouden worden een retour ontvangen ondertekende offerte te aanvaarden indien opdrachtgever wijzigingen heeft aangebracht in de tekst van de offerte of overeenkomst.
 2. Genoemde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 3. Opdrachtgever is gehouden eventuele wijzigingen betreffende de uitvoering van een door hem aan MakeFlow verstrekte opdracht tijdig en schriftelijk aan MakeFlow ter kennis te brengen. De opdracht met betrekking tot welke een dergelijke wijziging wordt opgegeven, wordt beschouwd als een nieuwe opdracht die slechts tot een overeenkomst met MakeFlow leidt indien en voor zover MakeFlow die opdracht schriftelijk aanvaardt.

Uitvoering van de opdracht

 1. De opdracht wordt door MakeFlow uitgevoerd met inachtneming van de voor MakeFlow en voor de uitvoerende personen geldende wet- en regelgeving, waaronder gedrags- en beroepsregels. MakeFlow is nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten strijdig met deze regelgeving en regels.
 2. De overeenkomst van opdracht betreft een inspanningsverplichting, geen resultaatsverbintenis. Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart MakeFlow tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de opdrachtgever en/of de werkzaamheden die voor opdrachtgever zijn verricht.
 3. MakeFlow mag bij de uitvoering van een opdracht derden betrekken die niet direct of indirect aan MakeFlow zijn verbonden. Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat derden worden ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal MakeFlow niet aansprakelijk zijn voor fouten of tekortkomingen van deze derden tenzij deze schade wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van MakeFlow.
 4. Indien de werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever worden uitgevoerd, zal opdrachtgever zorgdragen voor voldoende faciliteiten voor de medewerker, waaronder een werkplek met computer-, data- en telecommunicatievoorzieningen, die voldoet aan de eisen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening. De werkplek dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, onder andere op het gebied van arbeidsomstandigheden. De opdrachtgever zal de medewerker informeren over gebruikelijke werktijden, bedrijfssluiting en overige relevante informatie.
 5. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit schriftelijk is overeengekomen. Slechts de overschrijding van een schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen en nadrukkelijk als fataal gekwalificeerde leveringstermijn door MakeFlow, geeft opdrachtgever recht op schadevergoeding. Behoudens het geval van overmacht aan de zijde van MakeFlow of indien het overschrijden van de termijn het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever.

Software van derden en MakeFlow en de daarmee samenhangende dienstverlening

 1. Ten aanzien van de door MakeFlow zelf dan wel door derde ontwikkelde software en tools in de meest brede zin van het woord (hierna: “de software”) welke in het kader van de dienstverlening door opdrachtgever wordt gebruikt, wordt door MakeFlow (enkel) een gebruiksrecht aan opdrachtgever verstrekt om deze te gebruiken binnen haar organisatie voor interne bedrijfsdoeleinden in het kader van de dienstverlening van MakeFlow. De software mag niet worden gekopieerd en/of meerdere keren worden geïnstalleerd, tenzij MakeFlow hiertoe uitdrukkelijk haar toestemming heeft gegeven en enkel voor het aantal overeengekomen gebruikers, administraties en medewerkers of verwerkingseenheden van de opdrachtgever of het aantal apparaten zoals blijkt uit de prijsafspraken in de overeenkomst.
 2. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van relevante apparatuur, software, databestanden en andere materialen en diensten en van de door MakeFlow afgenomen diensten. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor gebruik en geheim houden van gebruikersnamen, wachtwoorden, certificaten en andere beveiligingsmiddelen.
 3. In geval van software welke werkt op basis remote access (SaaS) zal MakeFlow zich inspannen de standaard of overeengekomen beschikbaarheidstijden te handhaven. MakeFlow is niet aansprakelijk voor eventuele downtime van software wegens geplande en noodzakelijke buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service welke zo veel als mogelijk buiten kantoortijden zullen plaatsvinden.
 4. Tenzij in de overeenkomst schriftelijk expliciet anders overeengekomen, is MakeFlow niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie of het maken van back-ups.
 5. MakeFlow kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de gebruiksmogelijkheden van de software aanbrengen. Ook kan MakeFlow de uitvoering van de diensten voortzetten met gebruikmaking van andere software of nieuwe, gewijzigde versies van de software. MakeFlow is niet gehouden specifieke eigenschappen of functionaliteiten te handhaven of toe te voegen. Bij wijzigingen in de software die het gevolg zijn van wijzigingen in wetgeving en algemene regelgeving, is MakeFlow gerechtigd de betreffende kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever. Voor de door MakeFlow zelf ontwikkelde tools worden standaard geen updates verstrekt, tenzij opdrachtgever daarvoor een abonnement heeft afgenomen. In geval opdrachtgever de software on premise beheert, zal hij zelf zorgdragen voor installatie.
 6. MakeFlow kan bij het verlenen van haar diensten gebruik maken van derde partijen, waaronder softwareleveranciers en hostingpartijen. Voor software en bijbehorende documentatie van toeleveranciers die MakeFlow aan opdrachtgever ter beschikking stelt, gelden de licentievoorwaarden van die toeleverancier. Indien van toepassing, worden deze licentievoorwaarden als bijlage bij de overeenkomst verstrekt. Wijzigingen in de dienstverlening/voorwaarden etc. van deze partijen zal MakeFlow daarom doorvoeren in haar dienstverlening naar opdrachtgever. MakeFlow spant zich in om ervoor te zorgen dat opdrachtgever zo min mogelijk gevolgen ondervindt van dergelijke wijzigingen.
 7. Indien de dienstverlening aan opdrachtgever op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning aan opdrachtgever omvat, kan opdrachtgever bij problemen contact opnemen met de MakeFlow. MakeFlow zal dan zo snel mogelijk aan de hand van haar standaardprocedures het probleem analyseren, en een oplossing zoeken, waarbij zij waar nodig haar toeleveranciers zal inschakelen. MakeFlow staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt ondersteuning uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de kantooruren van MakeFlow. In geval de opdrachtgever de software zelf on premise beheert, en niet de laatste updates voor de software heeft geïnstalleerd, terwijl opdrachtgever daar in dat geval wel verantwoordelijk voor is, kan geen beroep worden gedaan op ondersteuning door MakeFlow.
 8. MakeFlow zal zich er voor inspannen fouten in tools of software voor zover mogelijk en herstel in haar macht ligt, deze fouten binnen een redelijke termijn te herstellen. MakeFlow kan echter in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de tools in gebruik wordt genomen. Voor software die niet door MakeFlow is ontwikkeld geldt het herstelbeleid van de toeleverancier van die software. MakeFlow staat er niet voor in dat gebreken in software die niet zelf door MakeFlow is ontwikkeld, zullen worden verholpen. MakeFlow garandeert niet dat de tools of software zonder onderbreking zullen werken en/of dat steeds alle fouten worden verbeterd. MakeFlow is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem vermijdende beperkingen in de tools en software aan te brengen.
 9. MakeFlow heeft het recht om periodiek, doch niet vaker dan één maal per kalenderjaar een audit te laten uitvoeren om te onderzoeken of de licentierechten voor de software worden nageleefd. Indien de licentierechten worden overschreden heeft MakeFlow het recht passende maatregelen te nemen, waaronder het stopzetten van het gebruik van de software en/of het met terugwerkende kracht alsnog in rekening brengen van aanvullend verschuldigde licentiekosten.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle door MakeFlow ter beschikking gesteld software, diensten en materialen in de meest brede zin van het woord berusten uitsluitend bij MakeFlow of haar toeleveranciers. Opdrachtgever krijgt uitsluitend de gebruiksrechten die in deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen of bij wet uitdrukkelijk zijn toegekend, welke gebruiksrecht per direct eindigt na het eindigen van de overeenkomst.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde software, diensten en overige resultaten en materialen te verwijderen of te wijzigen.
 3. Onverwijld na het einde van de licentie of het gebruiksrecht zal opdrachtgever alle software retourneren of vernietigen en MakeFlow hiervan op de hoogte stellen.

Overmacht

 1. MakeFlow is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt en overmacht. Onder overmacht wordt tevens verstaan: iedere van de wil van MakeFlow onafhankelijke omstandigheid of gebeurtenis, waardoor de nakoming van verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van MakeFlow kan worden gevergd, ongeacht of de omstandigheid of gebeurtenis bij de sluiting van de overeenkomst voorzien was, zoals onder andere overheidsmaatregelen, brand, ongevallen, arbeidsonrust en het (gedeeltelijk) niet- nakomen, op welke grond dan ook, van door MakeFlow ingeschakelde derden.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt in ieder geval begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MakeFlow geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MakeFlow niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MakeFlow of van derden daaronder begrepen. MakeFlow heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat MakeFlow zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. MakeFlow kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover MakeFlow ten tijde van het intreden van overmacht diens verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MakeFlow gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Verplichtingen opdrachtgever/terbeschikkingstelling informatie

 1. Opdrachtgever is verplicht alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een juiste uitvoering van de opdracht en alle door MakeFlow gevraagde informatie tijdig aan MakeFlow te verstrekken.
 2. Opdrachtgever staat tevens in voor de juistheid van de hiervoor bedoelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn. MakeFlow is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie door opdrachtgever.

Honorarium, facturatie en betaling

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen worden de door MakeFlow verrichte diensten maandelijks achteraf in rekening gebracht tegen de daartoe overeengekomen tarieven op basis van de werkelijk verwerkte gegevens of bestede uren, tenzij daarvoor expliciet een vaste prijs is afgesproken. De verschuldigdheid van gezonden facturen van MakeFlow is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende en door MakeFlow uitgevoerde opdracht. Genoemde tarieven zijn exclusief BTW of andere heffingen van overheidswege.
 2. Alle door MakeFlow afgegeven voorcalculaties en ureninschattingen zijn indicatief en niet bindend, tenzij schriftelijk expliciet anders aangegeven.
 3. Betaling door opdrachtgever van declaraties van MakeFlow dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen.
 4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van MakeFlow daartoe aanleiding geeft, is MakeFlow gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door MakeFlow te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is MakeFlow gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan MakeFlow uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 5. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever direct in verzuim, ten gevolge waarvan door MakeFlow wettelijke rente geclaimd kan worden als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede alle door MakeFlow gemaakte kosten, waaronder begrepen de kosten op de voet van artikel 6:96 lid 2 BW. In geval van verzuim is MakeFlow gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, onverminderd haar overige rechten.
 6. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van betalingen.
 7. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 8. MakeFlow heeft het recht de door haar gehanteerde tarieven eenmaal per jaar te indexeren voor licenties en andere van derden betrokken diensten en software kan MakeFlow de door de betreffende toeleveranciers toegepaste prijsverhogingen te allen tijde doorbelasten aan de opdrachtgever.
 9. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen MakeFlow enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of een eventuele reiskostenvergoeding.
 10. Indien wijzigingen in de software en tools worden aangebracht die het gevolg zijn van wijzigingen in wetgeving en algemene regelgeving dan wel het gevolg zijn van technologische ontwikkelingen die toeleveranciers doorvoeren in hun software, is MakeFlow gerechtigd de betreffende kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.

Ontbinding en opzegging

 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om tot herstel van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst te kunnen komen.
 2. Indien opdrachtgever de licentievoorwaarden van software (van een toeleverancier) schendt of er wordt op een andere wijze misbruik gemaakt van een dienst, dan is MakeFlow gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling het gebruik van de software (al dan niet tijdelijk) stop te zetten.
 3. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat MakeFlow ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestatie in verzuim is. Bedragen die MakeFlow voor ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
 4. De gesloten overeenkomst (betreffende de uitbesteding van diensten en/of de afname van softwarelicenties) kan door elk der partijen voor het eerst tegen het einde van de initiële looptijd, of, bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd tegen 1 januari van het opvolgende kalenderjaar schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van de in de overeenkomst vermelde (opzeg)termijn en tegen de daar vermelde datum, dan wel als geen termijn of datum is overeengekomen, met een opzegtermijn van één jaar.
 5. MakeFlow zal verzoeken tot gedeeltelijke opzegging honoreren indien hiervoor gegronde redenen bestaan maar enkel tot maximaal 20% van de waarde van de in dat jaar geldende omvang van de dienstverlening dan wel van de jaarlijkse dienstverlening bij een meerjarige overeenkomst. Indien een dergelijke vermindering van de dienstverlening wordt opgevolgd, is MakeFlow gerechtigd een redelijke vergoeding te factureren voor het verlies van dienstverlening, waarbij rekening wordt gehouden met de reeds gedane investeringen en de beoogde winst voor het uitvoeren van de dienstverlening.
 6. De ene partij kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij surseance van betaling dan wel toepassing van de WHOA wordt verleend, of faillissement is aangevraagd, indien de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van opdrachtgever wijzigt.
 7. MakeFlow is wegens beëindiging nimmer tot enige restitutie van ontvangen gelden dan wel schadevergoeding gehouden.

Reclames/vervaltermijn

 1. Reclames met betrekking tot de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken, afgegeven adviezen of informatie waarover opdrachtgever reclameert, danwel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan MakeFlow kenbaar te worden gemaakt.
 2. Reclames onder 48 bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft MakeFlow de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak op schadevergoeding van de opdrachtgever in ieder geval 6 maanden nadat de opdrachtgever bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor MakeFlow aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien de uitvoering van een opdracht (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) door MakeFlow leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van MakeFlow wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van MakeFlow komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde verzekering is iedere aansprakelijkheid van MakeFlow beperkt tot een bedrag gelijk aan het door MakeFlow aan opdrachtgever totaal in rekening gebrachte (en door opdrachtgever voldane) bedragen in de 6 (zes) maanden voorafgaand aan het schadevoorval ter zake van de werkzaamheden waarop de vermeende schade betrekking heeft, in rekening zijn gebracht.
 2. De aansprakelijkheid van MakeFlow is uitgesloten voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, fouten in software of tools, boetes, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan MakeFlow voorgeschreven zaken, materialen of software van toeleveranciers en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan MakeFlow voorgeschreven toeleveranciers. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van MakeFlow wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens, data of documenten.
 3. Tenzij nakoming door MakeFlow blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van MakeFlow wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien opdrachtgever MakeFlow onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en MakeFlow ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat MakeFlow in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 4. Opdrachtgever vrijwaart MakeFlow voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan MakeFlow onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van MakeFlow.
 5. Voor zover een niet-nakoming door opdrachtgever van zijn contractuele c.q. wettelijke verplichtingen tot gevolg heeft dat MakeFlow jegens derden aansprakelijk wordt, vrijwaart opdrachtgever MakeFlow hierbij tegen alle gevolgen van die aansprakelijkheid. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die MakeFlow mocht lijden ten gevolge van een tekortkoming of onrechtmatige daad aan de zijde van opdrachtgever.
 6. De onder punten 52 tot en met 56 van deze algemene voorwaarden neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door MakeFlow voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, welke derden derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.
 7. Opdrachtgever vrijwaart MakeFlow voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvoor MakeFlow aansprakelijk wordt gehouden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan MakeFlow toerekenbaar is. Indien MakeFlow uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden MakeFlow zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MakeFlow, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan zelfs indien dat een opschorting van de dienstverlening omvat. Alle kosten en schade aan de zijde van MakeFlow en derden daardoor ontstaan, waaronder eventuele proceskosten, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Geheimhouding en verwerking van persoonsgegevens

 1. Beide partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens en informatie waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn geheim blijven, tenzij wet- of regelgeving, waaronder ook beroepsregels, een partij dwingt gegevens openbaar te maken. Onder vertrouwelijke gegevens wordt in ieder geval ook verstaan informatie met betrekking tot tools en software, documentatie, prijzen, processen, werkwijzen, handelsgeheimen, specificaties, onderzoeks- en ontwikkelplannen, adviezen, interne aangelegenheden en persoonsgegevens. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 2. Bij het uitvoeren van de diensten door MakeFlow voor opdrachtgever is MakeFlow verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens blijft opdrachtgever verantwoordelijke in de zin van de AVG. Opdrachtgever staat ervoor in dat zij de gegevens aan MakeFlow ter beschikking mag stellen. Indien door MakeFlow gebruik zal worden gemaakt van andere (sub)verwerkers, bijvoorbeeld als deze (sub)verwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken, zal MakeFlow de verplichtingen uit deze overeenkomst aan deze (sub)verwerker opleggen en hem/haar volledig instrueren over de omgang met de persoonsgegevens en de van opdrachtgever verkregen instructies. De verwerking vindt in dit geval eveneens plaats onder de verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
 3. MakeFlow neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens, waaronder persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen bieden, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens meebrengen. MakeFlow neemt daarbij de in de sector gebruikelijke normen in acht. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. MakeFlow staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. MakeFlow zal beveiligingsincidenten melden bij de daartoe aangewezen persoon bij opdrachtgever. MakeFlow heeft de beveiligingsmaatregelen vastgelegd in haar beveiligingsbeleid.
 4. Indien er sprake is van een Datalek stelt MakeFlow Opdrachtgever uiterlijk binnen 48 uur na bekendwording op de hoogte en voorziet opdrachtgever daarbij van de informatie die redelijkerwijs nodig is om – indien nodig – een juiste en volledige melding te kunnen doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken c.q. De melding van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) Betrokkene(n) is altijd de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. MakeFlow wijst in dit kader alle aansprakelijkheden van de hand.
 5. Alle servers die MakeFlow beheert voor de uitvoering van de diensten bevinden zich op het grondgebied van de Europese Unie.
 6. Opdrachtgever staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n). Opdrachtgever vrijwaart MakeFlow in geval van een overtreding van de AVG, inclusief de uitvoeringswet daarvan en andere wet- en regelgeving voor alle aanspraken van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt door MakeFlow in het kader van de uitvoering van de diensten, tenzij de overtreding het gevolg is van grove schuld of nalatigheid van MakeFlow.
 7. In het kader van de uitvoering van de diensten kan MakeFlow aangewezen medewerkers van opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes toewijzen. MakeFlow is gerechtigd deze codes te wijzigen. Opdrachtgever behandelt de codes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar en zal erop toezien dat deze codes regelmatig worden gewijzigd en ingetrokken. MakeFlow is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van deze codes wordt gemaakt, tenzij het misbruik het gevolg is van een handelen of nalaten van MakeFlow.

Anti-ronselbeding

 1. Het is de opdrachtgever verboden om zonder toestemming van MakeFlow, medewerkers en voormalig medewerkers van MakeFlow, die werkzaamheden verricht(ten) op of vanuit het kantoor van MakeFlow te Goes, een dienstverband aan te bieden, dan wel werkzaamheden te laten verrichten anders dan in opdracht van MakeFlow.
 2. Als voormalig medewerker van MakeFlow wordt aangemerkt een medewerker van wie het dienstverband met MakeFlow korter dan 6 maanden geleden is geëindigd op het moment van een beoogde indiensttreding bij opdrachtgever.
 3. Bij overtreding van het verbod is opdrachtgever een niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 5.000,- per overtreding met een aanvulling van € 250,- per dag zolang de overtreding voortduurt (een en ander met een maximum van een totaalbedrag van € 25.000,- per overtreding). Voornoemde boete laat onverlet het recht van MakeFlow aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Overige bepalingen

 1. MakeFlow neemt haar cliënten op in een lijst met referentieprojecten. Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname, dan kan dit worden aangeven bij MakeFlow en zal opdrachtgever zo snel als praktisch mogelijk verwijderd worden.

Rechts- en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en MakeFlow is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de wet dwingendrechtelijk anders bepaalt, zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, met dien verstande dat MakeFlow bevoegd blijft om de opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder deze bepaling bevoegd zou zijn.